Koronawirus: tarcza antykryzysowa

koronawirus

Tarcza antykryzysowa 

1. Zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec-maj 2019:

 • dla kogo?
  • małych firm prowadzących działalność przed 1.02.2020 r.
  • zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych według stanu na 29.02.2020
  • oraz samozatrudnionych, jeśli przychód w marcu (lub w miesiącu za który składamy wniosek np. kwiecień, maj) przychód nie przekroczył 15 681 zł
 • warto wiedzieć:
  • dotyczy to nieopłaconych składek
  • państwo przejmuje obowiązek opłacania
  • kaszmirowe biuro nadal składa deklaracje DRA
  • składki, które opłaci państwo, nie stanowią kosztu uzyskania przychodu, ale nie są też przychodem
  • wnioski należy złożyć do końca czerwca 2020 r.
  • jeśli wniosek zostanie odrzucony, przedsiębiorca jak i pracownicy „nie wypadają” z ubezpieczenia chorobowego i nie będą naliczane odsetki (tylko zapowiedź na razie)
  • przedsiębiorca nie może być w trudnej sytuacji już w grudniu 2019, w tym nie może na grudzień 2019 zalegać z płatnościami składek ZUS

 

2. Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i osób na umowie o dzieło JEDNORAZOWE

 • umowa była wykonywana przed 1.02.2020 r.
 • przychód z umowy cywilnoprawnej za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku to maksymalnie 15 596 zł
 • nie posiada innych tytułów do ubezpieczeń społecznych
 • nie ma możliwości wykonania tej umowy zlecenie (dzieło) w całości lub w części
 • jeśli suma  przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to  świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów
 • 2 080 zł lub 1300 zł (zależy od formy wysokości przychodów z umowy zlecenie:
  • 1300 zł brutto, jeśli wynagrodzenie ze wszystkich umów w poprzednim miesiącu wynosiło do 1299,99 zł
  • 2080 zł brutto – pozostałe 

3. Świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy JEDNORAZOWE

 • 2 080 zł lub 1300 zł (zależy od formy opodatkowanie)
  • 1300 karta podatkowa + zwolnienie z VAT
  • 2080 inne formy
 • dla kogo?
  • prowadzili działalność przed 1.02.2020 i nie zawiesili jej
  • mają przestój w następstwie koronawirusa
  • przychód był co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanym w miesiącu poprzedzającym
  • i nie przekroczył kwoty 15 596 zł
  • lub prowadził działalność przed 1.02.2020 r. i zawiesili ją po 31.01.2020 i przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczył 15 681 zł
  • nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. etat)

4. Pożyczka 5 tys. 

 • dla kogo?
  • mikroprzedsiębiorca (czyli zatrudniający średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągający roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),
  • prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020
 • co?
  • niskooprocentowaną pożyczkę do 5 tys. zł
 • na co?
  • na prowadzenie działalności gospodarczej, np. na pokrycie kosztów wynajmu lokalu.
 • pożyczka wraz z odsetkami może zostać umorzona, jeśli mikroprzedsiębiorca przez 3 miesiące nie zmniejszy stanu zatrudnienia.
 • pożyczka w wysokości do 5 tys. zł ma umożliwić mikroprzedsiębiorcom pokrycie bieżących kosztów, takich jak np. podatki, składki czy koszty wynajmu lokalu.
 • pożyczka będzie wypłacana jednorazowo, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy pożyczkowej.
 • okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.
 • pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.
 • pożyczka będzie niskooprocentowana. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
 • Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub poprzez platformę praca.gov.pl. (należy śledzić strony urzędów pracy)

5. Dofinansowanie przez starostę części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla SAMOZATRUDNIONYCH

 • dla kogo?
  • Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników
  • u którego wystąpił spadek obrotów o co najmniej 30% obliczony jako stosunek łącznych obrotów z dowolnych 2 miesięcy (lub dowolnych kolejnych 60 dni) po 1 stycznia 2020 do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku
  • który nie ma zaległości w składkach ZUS i podatkach do końca trzeciego kwartału 2019
  • który nie uzyskał bądź uzyska dofinansowanie na te same koszty z innych środków publicznych
 • co?
  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące z możliwością przedłużenia:
   • spadek obrotów o co najmniej 30% – 50% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (czyli 1300 zł);
   • spadek obrotów o co najmniej 50% – 70% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (czyli 1820 zł);
   • spadek  obrotów o co najmniej 80% – 90% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (czyli 2340 zł)
  • Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi;
  • Dofinansowanie wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi, bez odsetek, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty
 • Warto wiedzieć:
  • Wniosek składa się w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru przez powiatowy urząd pracy

6. Dofinansowanie przez starostę części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla MAŁYCH

 • dla kogo?
  • mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca
  • u którego wystąpił spadek obrotów o co najmniej 30% obliczony jako stosunek łącznych obrotów z dowolnych 2 miesięcy (lub dowolnych kolejnych 60 dni) po 1 stycznia 2020 do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku
  • który nie ma zaległości w składkach ZUS i podatkach do końca trzeciego kwartału 2019
  • który nie uzyskał bądź uzyska dofinansowanie na te same koszty z innych środków publicznych
 • co?
  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące z możliwością przedłużenia
   • W przypadku spadku obrotów o co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej sumy 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i składek na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń. Jednak nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika
   • W przypadku spadku obrotów o co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej sumy 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i składek na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika
   • W przypadku spadku obrotów o co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej sumy 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i składek na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika
   • Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresow
 • Warto wiedzieć:
  • Wniosek składa się w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru przez powiatowy urząd pracy

8. Dofinansowanie wynagrodzeń i środki na składki społeczne od tych wynagrodzeń z FGŚP

 • dla kogo:
  • Przedsiębiorca u którego wystąpił spadek obrotów, czyli spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
   • nie mniej niż o 15%obliczony jako stosunek łącznych obrotów z dowolnych 2 miesięcy (lub dowolnych kolejnych 60 dni) po 1 stycznia 2020 do dnia złożenia wniosku w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku lub
   • nie mnie niż 25%obliczony jako stosunek obrotów z dowolnego miesiąca kalendarzowego (lub dowolnych kolejnych 30 dni) po 1 stycznia 2020 do dnia złożenia wniosku w porównaniu do poprzedniego miesiąca (lub poprzednich kolejnych 30 dni);
  • który nie ma zaległości w składkach ZUS i podatkach do końca trzeciego kwartału 2019  
  • który nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy;
 • Pracownikiem, którego wynagrodzenie może być objęte dofinansowaniem, jest osoba fizyczna z umową o pracę, umową zlecenia lub inną umową, jeżeli z jej tytułu podlega pod ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 • co?
  • Świadczenie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracyi środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne należnych od pracodawcy od tych świadczeń, przez łączny okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku z możliwością przedłużenia
  • Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż minimalne wynagrodzenie (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy)
  • to wynagrodzenie jest dofinansowywane z FGŚPw wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia (tj. 1300 zł), przy czym nie dotyczy to pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku było wyższe niż 15596 zł;
  • Przedsiębiorca może też obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy
  • to wynagrodzenie jest dofinansowywane do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 15596 zł
 • gdzie?
  • Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy – wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

Kontakt

monika@kaszmirowe.pl


695 263 098

(42) 636 60 42

ul. Gdańska 129 lok. 3
Łódź, 90-519

Odkryj przyczajony zysk