Tarcza finansowa PFR - subwencja dla mikro i małych firm - jak otrzymać?

koronawirus

Sprawdź warunki wsparcia z Tarczy Finansowej PFR

 • program wsparcia przedsiębiorstw w związku z epidemią COVID-19
 • możliwość finansowania na preferencyjnych warunkach
 • zapobieganie masowym zwolnieniom

Dla kogo?

 • MIKRO: zatrudniasz od 1 do 9 pracowników, Twój roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro
 • MAŁY I ŚREDNI: Zatrudniasz do 249 pracowników, a Twój roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro

Dodatkowe warunki:

 • Twoja firma była zarejestrowana na dzień 31.12.2019 r. i było w niej zatrudnionych od 1 do 249 pracowników oraz prowadzisz ją na dzień składania wniosku. (zasady wyliczania stanu zatrudnienia tutaj)
 • W Twojej firmie przychody ze sprzedaży, z powodu pandemii COVID-19, spadły w dowolnym miesiącu po 1.02.2020 r. przynajmniej o 25% w porównaniu do poprzedniego miesiąca rozliczeniowego lub analogicznego okresu poprzedniego roku rozliczeniowego.
 • W stosunku do Twojego przedsiębiorstwa nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne.
 • Twoim krajem rezydencji podatkowej jest Polska, a podatki były rozliczane przez ostatnie 2 lata obrotowe w Polsce lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 2 lata obrotowe – w okresie prowadzenia działalności w Polsce. Główny beneficjent rzeczywisty nie może być rezydentem podatkowym w tzw. „rajach podatkowych”1.
 • Na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień składania wniosku, nie zalegasz z płatnościami ZUS. Rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.
 • Nie prowadzisz działalności w zakresie:
  • produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka,
  • instytucji kredytowych, spółdzielczych kasy oszczędnościowo-kredytowych, firm inwestycyjnych, instytucji pożyczkowych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych i innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz podmiotów zarządzających aktywami, dostawców usług płatniczych oraz innych instytucji finansowych, a także agencji ratingowych,
  • obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych

Na co wsparcie:

 • TAK na:
  • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej (m.in. większość kosztów stałych i codziennych niezbędnych dla prowadzonej działalności, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu, spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami),
  • spłatę kredytów, przy czym na przedterminową spłatę kredytów maksymalnie do 25% wysokości otrzymanej subwencji
 • NIE na:
  • rozliczenia z podmiotami powiązanymi, to znaczy nie możesz przeznaczyć środków na płatności do właściciela oraz do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa,
  • nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)

Ile można dostać?

 • to zależy od statusu mikro lub małego przedsiębiorcy
 • Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć limitu 800 tys EUR, w tym dla:
  • Mikroprzedsiębiorców maksymalnie do wartości 324 tys PLN
  • Małych i średnich przedsiębiorców maksymalnie do wartości 35 mln PLN
 • kalkulator można znaleźć na przykład tutaj

kontakt

monika@kaszmirowe.pl

695 263 098;
(42) 636 60 42

ul. Gdańska 129 lok. 3
Łódź, 90-519

odkryj przyczajony zysk